fbpx

Произвеждаме всички видове бетонови разтвори, които отговарят на изискванията на действащия европейския стандарт БДС EN 206-1:2002 и БДС EN 206-1:2002/NA:2008 Бетоновъзелът марка STETTER SCHWING /2010г/- съвременно управление MC150 с производителност 55 куб.м. на час е от нов клас високи технологии в този бранш. Оборудването е изцяло автоматизирано и компютъризирано, документира и стриктно отчита вложените материали, дата и час на замеса, превозно средство, клиент, обект и други, което свежда до минимум субективния фактор и гарантира съответствието на произвежданите бетони със заложените в програмата рецепти, както в количествено, така и в качествено отношение. Това ни позволява да предлагаме на нашите клиенти високо качество на всички видове бетон, съобразно българските и европейските стандарти.

Бетоновият център разполага със специализирана техника за полагане на бетоновите разтвори.

6 бетоновоза / 9м3……

Самосвал

Бетон помпа 36м

Бетон помпа 21м

Високото качество на нашите продукти е на базата 15г. опит, постоянното обновяване на производствения процес и използването на рецептури от най-добрите специалисти в бранша.

Водонепропускливост

Водонепропускливостта на бетона е свойството му да не пропуска вода под налягане. Тя е от значение за конструкции, които ще бъдат в контакт с вода. Класът по водонепропускливост се избира в зависимост от размерите (дебелината) на конструкцията и стойността на хидростатичното налягане. Отбелязва се със W и число, указващо най-голямото водно налягане в МРа , при което 4 от общо 6 пробни тела не са пропуснали вода от страната срещуположна на водния напор – W0.2; W0.4; W0.6; W0.8; W1.0. Класът на бетона по якост на натиск е свързан с плътността на структурата му. От там идва и връзка между класа по якост на натиск и класа по водонепропускливост. Обикновено клас В25 има клас по водонепропускливост W0.6.

Клас по въздействие на околната среда

vision
[supsystic-tables id=“2″]

Клас по консистенция

vision
[supsystic-tables id=“3″]

Клас по якост на натиск

vision

Клас по якост на натиск – отбелязва се с буквата „В“ и число след нея, показващо минималната характеристична якост на бетона в МРа . Под характеристична якост се разбира якост с обезпеченост 95%. Например бетон клас В 20 – това означава приблизително, че при проверка на якостта на натиск на бетона 95% от резултатите трябва да са по високи от 20 МРа. Якостта на натиск на бетона се определя върху пробни тела – кубчета с ръб 150 mm, който отлежават при стандартни условия. По БДС 7268-83, различаваме следните класове бетон В5; B7.5; B10; B12.5; B15; B20; B25; В30; В35; В40; В45;В50; В55 и B60. Съгласно европейският стандарт (който е и български) БДС EN 206-1, класовете по якост на натиск на бетона се означава с „С“ и две числа след него – например С 20/25. Това означава, че минималната характеристична якост на бетона, определена върху пробни тела – цилиндри с диаметър на основата 150 mm и височина 300mm е 20 МРа, а минималната характеристична якост, определена върху кубчета с ръб 150 mm е 25 МРа.
[supsystic-tables id=“4″]

Клас по якост на опън

vision

Аналогично се определят класове по якост на опън. Отбелязва се със Bt – Bt0.5; Bt1.0; Bt1.5; Bt2.0; Bt2.5; Bt3.0; Bt3.5 и Bt4.0. Якостта на опън на бетона има важно значение при конструкции и елементи, при които не трябва да се допуска образуване на пукнатини – резервоари, тръбопроводи. Класът на бетона по якост на опън при огъване означаваме с Bf, по БДС EN 206-1/NA:2008 имаме класове от Bf 1.5 до Bf 6.0. Якостта на опън при огъване на бетона е от значение при съоръжения от типа пътни настилки и самолетни писти.

Мразоустойчивост

vision

Мразоустойчивост на бетона е способността му да запазва якостта си или да я променя до известни граници под действието на циклично замразяване и размразаване във водонапито състояние. В завимост от мразоустойчивостта си бетоните също се разделят на класове, отбелязват се с F и число указващо броя на циклите замразяване и размразяване, при които якостта на натиск не се намалява с повече от 15%, а загубата на маса на пробните тела, вследствие на обрушване от леда не надхвърля 5%. По БДС класовете по мразоустойчивост са F50; F75; F100; F150; F200.

Рецептури и сертификати

vision

Всички рецепти, с които работим са одобрени от „ОТС“ ЕООД. Разработването им е в пълно съответствие с изискванията за клас по якост на натиск, консистенция, максимално зърно на едрия добавъчен материал, вид на цимента и добавките въз основа на лабораторни проби, съобразно българските и европейските стандарти.. Освен пълната от строителни разтвори, можем да изготвим рецепти по желание на клиента (предписан бетон). За подобряване качествата на бетонната смес могат да се използват пластификатори, противозамръзващи и други химични добавки. Въведеното софтуерно управление на производствения процес гарантира дозирането на химичните добавки, което е от изключителна важност при разработване на специални рецепти, съобразени с изискванията на клиентите по отношение на водоплътност, мразоустойчивост и др.

Качеството на продукцията се гарантира от:

  1. Сертификат за съответствие за бетони
  2. Система за производствен контрол /съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти/
  3. Ежедневния контрол на произвежданите бетони, бетонни изделия и разтвори в лаборатория
  4. Контрол на качеството на входящите материали, чрез сертификати от доставчиците и взимане на проби от материалите.
  5. Бетоновия възел се управлява от софтуерна самокорегираща се система, която контролира целия процес на качествено производство на различните класове бетони.

На основание сертификатите за съответствие и протоколите от текущ контрол фирмата издава на всички свои клиенти Декларации за съответствие за съответния продукт.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search